vietnamExport Data
Declaration_NumberSystem_DateTransportation_ModeImport_Type_CodeCustoms_Office_NameExporter_CodeExporter_NameExporter_AddressExporter_Phone_NumberImporter_NameImporter_Address_1_Street_and_Number_PO_BoxImporter_Address_2_Street_and_Number_PO_BoxImporter_Address_3_City_NameImporter_Address_4_Country_Sub-Entity_NameDestination_Country_CodeBL_NumberDestination_NameVietnam_Loading_Port_NamePayment_TermIncotermsInvoice_Currency_CodeTotal_Invoice_ValueTotal_Taxable_ValueTax_RateHS_CodeProduct_DescriptionQuantityQuantity_UnitTotal_Invoice_PriceUnit_PriceCurrency_Code_of_Total_Taxable_Value
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100943908#&64 BIT MICROPROCESSOR9PCE251.0127.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100953001#&64 BIT MICROPROCESSOR15PCE418.3527.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947206#&64 BIT MICROPROCESSOR173PCE4824.9727.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100953001#&64 BIT MICROPROCESSOR6PCE167.3427.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100953004#&64 BIT MICROPROCESSOR690PCE19244.127.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947202#&64 BIT MICROPROCESSOR77PCE2147.5327.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100927951#&64 BIT MICROPROCESSOR4PCE111.5627.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100927944#&64 BIT MICROPROCESSOR12PCE334.6827.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100945208#&64 BIT MICROPROCESSOR113PCE3151.5727.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947208#&64 BIT MICROPROCESSOR68PCE1896.5227.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947205#&64 BIT MICROPROCESSOR2PCE55.7827.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100954047#&64 BIT MICROPROCESSOR44PCE1227.1627.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947202#&64 BIT MICROPROCESSOR208PCE5801.1227.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947228#&64 BIT MICROPROCESSOR25PCE697.2527.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100960012#&64 BIT MICROPROCESSOR10PCE278.927.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100947206#&64 BIT MICROPROCESSOR61PCE1701.2927.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100954047#&64 BIT MICROPROCESSOR31PCE864.5927.89USD
30213365423010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068791OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD48026.5848026.582330585423100953001#&64 BIT MICROPROCESSOR45PCE1255.0527.89USD
30213307150010/2/2018 12:00:00 AMLandBusiness, exports of investment businessCCCKLAOCAI8097146445Nguyễn Như QuỳnhTO 19B, P. DUYEN HAI., TP. LAO CAI977726271ZANG YUNWUHA KHAU, VAN NAM, TRUNG QUOC   CN HEKOUCUA KHAU LAO CAI (LAO CAI)BIENMAUDAPVND8263750082637500 44089090Gỗ ván boc (bồ đề, mỡ, trẩu) từ gỗ rừng trồng. Kích thước: (97cm x 47cm x 0,16cm) thuộc gỗ nhom VIII. Được đong thành 1,878 bo. Trọng lượng từ 12kg - 20kg/bo. Do VNSX.#&VN30.05MTQ826375002750000VND
30213311943010/2/2018 12:00:00 AMSeaBusiness, exports of investment businessCCUAVIETQT308783628CôNG TY TNHH NGôI SAO KINH Tế15 VŨ TÔNG PHAN, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH028 66805546HAINAN ZHONG SHENG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.BAILI HOTEL KAIFENG CITY PLAZA 16THJIPU ROAD, YANG PU ECONOMICHAINANCHINACN211ECOJH2018OTHERCANG CUA VIET(Q.TRI)LCCFRUSD94407.121910157932233054401220090DĂM GỖ KEO TRÀM, QUY KHÔ (BDMT); (QUY CÁCH 4mm - 40mm) #&VN694.17MDW94407.12136VND
30213331635010/2/2018 12:00:00 AMSeaBusiness, exports of investment businessTHAIBINHHP1000389853Công Ty Cổ Phần DamsanLÔ A4 - ĐƯỜNG BÙI VIỆN - KCN NGUYỄN ĐỨC CẢNH - TP THÁI BÌNH - TỈNH THÁI BÌNH363642311CHINA CHENGTONG INTERNATIONAL CO., LTDCHINA   CN121800003127346SHANGHAICANG NAM DINH VULCCIFUSD334666.0877910263422330552051400Sợi CD32/1 , 100% Cotton , hàng mới 100%#&VN107956.8KGM334666.083.1VND
30213335802010/2/2018 12:00:00 AMSeaProducts of export processing enterprisesDKCNQVBN101125340000Chi nhánh Quế Võ - Công ty TNHH CANON Việt namB1, KCN Quế Võ, Bắc Ninh0241.622111-4308CANON ZHONGSHAN BUSINESS MACHINES CO., LTDNO.2, 3 HUANMAO ROAD, ZHONGSHANTORCH DEVELOPMENT ZONEZHONGSHANGUANGDONG, CHINA.CN121800003128178ZHONGSHANCANG TAN VU - HPKCFOBUSD88200882002330584433239RM1-9404-000 #&Máy in laze Transfer-feed_Unit(Government)#&VN2016UNIT8820043.75USD
30213335850010/2/2018 12:00:00 AMLandBusiness, exports of investment businessCCCKLAOCAI5300752899Hoàng Thị ThủyTổ 23 - Cốc Lếu - Tp,Lào Cai - T. Lào Cai972018788LUU HUYENHA KHAUVAN NAMTRUNG QUOC CN HEKOUCUA KHAU LAO CAI (LAO CAI)BIENMAUDAPVND23550000002355000000 08109092Quả thanh long ruột trắng do Việt Nam sản xuất, được đong thành 7850 hộp, trọng lượng hàng 20kg/hộp#&VN157000KGM235500000015000VND
30213362855010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesVIETTRIHN2600892644Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú ThọLÔ B9, KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN, XÃ THỤY VÂN, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ2103857289SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU CO., LTD256, 6TH ROADZHONGKAI CHENJIANG TOWNHUIZHOU 516029, GUANG DONGCHINACN121800003129008HONG KONGHA NOIKCCIFUSD4440044400233058525803911-00-CAM-00001#&Mô đun camera nén GH96-11778A#&VN10000PCE444004.44USD
30213364675010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068776OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD1668012.871668012.872330585423100950431#&DEVICE CONTROLLER500PCE516010.32USD
30213364675010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068776OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD1668012.871668012.872330585423100948590#&DEVICE CONTROLLER24000PCE24768010.32USD
30213364675010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068776OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD1668012.871668012.872330585423100947206#&64 BIT MICROPROCESSOR80PCE2231.227.89USD
30213364675010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068776OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD1668012.871668012.872330585423100945385#&64 BIT MICROPROCESSOR35PCE976.1527.89USD
30213364675010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068776OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD1668012.871668012.872330585423100945385#&64 BIT MICROPROCESSOR8PCE223.1227.89USD
30213364675010/2/2018 12:00:00 AMAirProducts of export processing enterprisesCCCNCHCM304295429Cty TNHH Intel Products Việt NamLot I2, D1 Road, Saigon High Tech Park (SHTP), District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam0INTEL CORPORATION2200MISSION COLLEGE BLVD SC4 203SANTA CLARA CA 95052 8119UNITED STATESCN4888068776OTHERHO CHI MINHKCFCAUSD1668012.871668012.872330585423100951173#&Chipset3200PCE7081622.13USD